లైబ్రరీ సమాచారాన్ని లోడు చేసాం:

 • IABot నిర్వహణ ఇంటర్‌ఫేసు: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

API information:


శ్రేయస్సు, కర్తృత్వం:

InternetArchiveBot:
 • Cyberpower678 - లీడ్ డెవలపరు
 • GreenC - డెవలపరు/డేటా విశ్లేషణ
 • James Hare - డెవలపరు

IABot నిర్వహణ ఇంటర్‌ఫేసు:
checkIfDead:

వాడుకరి గుంపుల సమాచారం:

వాడుకరి గుంపు వారసత్వ ఫ్లాగ్‌లు ఆటోమాటిగ్గా గ్రాంటు చేసిన సమయం గ్రాంటు చెయ్యదగినవి తీసివెయ్యదగినవి
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsనమోదైన సమయం:  1:57 11 జూన్ 2024 (UTC)
and
దిద్దుబాట్ల సంఖ్య: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageనమోదైన సమయం:  1:57 21 మార్చి 2024 (UTC)
and
దిద్దుబాట్ల సంఖ్య: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsనమోదైన సమయం:  1:57 21 డిసెంబర్ 2023 (UTC)
and
దిద్దుబాట్ల సంఖ్య: 6000
and
ఈ గుంపులతో: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageఈ హక్కులతో: bot


అనుమతుల వివరాలు:

 • alteraccesstime: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, ఏదైనా URL ను బాటు పరిశీలించిన టైమ్‌స్టాంపును మార్చగలుగుతారు.
 • alterarchiveurl: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్ చూసిన ఏదైనా URL యొక్క ఆర్కైవు URL స్నాప్‌షాటును మార్చగలుగుతారు.
 • analyzepage: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, ఏక పేజీ విశ్లేషణ పరికరాన్ని వాడగలుగుతారు.
 • blacklistdomains: - This permission grants users the ability to permadead entire domains the bot has encountered.
 • blacklisturls: - This permission grants users the ability to permadead a URL the bot has encountered.
 • blockuser: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, ఇతర ఇంటర్‌ఫేసు వాడుకరులను నిరోధించగలుగుతారు.
 • botsubmitlimit5000: - ఈ అనుమతి ద్వారా, బాట్ జాబ్ సమర్పణ పరిమితి ఒక్కో జాబ్‌కూ 5000 వ్యాసాలకు పెరుగుతుంది.
 • botsubmitlimit50000: - ఈ అనుమతి ద్వారా, బాట్ జాబ్ సమర్పణ పరిమితి ఒక్కో జాబ్‌కూ 50000 వ్యాసాలకు పెరుగుతుంది.
 • botsubmitlimitnolimit: - ఈ అనుమతి, బాట్ జాబ్ సమర్పణ కోసం వ్యాసాలపై పెట్టిన పరిమితిని తీసేస్తుంది.
 • changefpreportstatus: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, నివేదించిన ఫాల్స్ పాజిటివుల స్థితిని మార్చగలుగుతారు.
 • changebqjob: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, నడుస్తున్న ఉన్న ఏ బాట్ జాబ్ స్థితినైనా మార్చగలుగుతారు, నడుస్తున్న బాట్ జాబ్ దేన్నైనా సస్పెండు చెయ్యగలుగుతారు.
 • changedomaindata: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌కు తారసపడిన డొమెయిన్ల యావత్తు స్థితినీ మార్చగలుగుతారు.
 • changeglobalpermissions: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, ఇతర వాడుకరుల అనుమతులను మార్చగలుగుతారు, వాటిని అన్ని వికీల్లోనూ వర్తింపజేయ గలుగుతారు.
 • changemassbq: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, నడుస్తున్న జాబ్‌లన్నిటినీ తాము ఎంచుకున్న ఏ స్థితికైనా ఏకకాలంలో మార్చగలుగుతారు.
 • changepermissions: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, వేరే వాడుకరి అనుమతులను మార్చగలుగుతారు.
 • changeurldata: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌కు తటస్థపడిన URL డేటాను మార్చగలుగుతారు.
 • configurecitationrules: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌ ఉల్లేఖన మూసల నిర్వచనాలను మార్చగలుగుతారు.
 • configuresystemsetup: - This permission grants users the ability to alter the core system configuration.
 • configurewiki: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, వికీలో బాట్ నడవడికను నియంత్రించగలుగుతారు.
 • deblacklistdomains: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌కు తటస్థపడిన డొమెయిన్‌ను శాశ్వతంగా మురిగిపోయిన జాబితా నుండి తీసివేయగలుగుతారు.
 • deblacklisturls: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌కు తటస్థపడిన URL డేటాను శాశ్వతంగా మురిగిపోయిన జాబితా నుండి తీసివేయగలుగుతారు.
 • definearchivetemplates: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, వికీలో వాడేందుకు కొత్త ఆర్కైవు మూస నిర్వచనాలను సృష్టించగలుగుతారు.
 • defineusergroups: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, ఈ ఇంటర్‌ఫేసులో వాడుకరి గుంపులను నిర్వచించగలుగుతారు.
 • definewiki: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌కూ, UI కీ కొత్త వికీలను చేర్చగకుగుతారు.
 • dewhitelistdomains: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌కు తటస్థపడిన డొమెయిన్‌ను శాశ్వతంగా జీవించి ఉండే జాబితా నుండి తీసివేయగలుగుతారు.
 • dewhitelisturls: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌కు తటస్థపడిన URL ను శాశ్వతంగా జీవించి ఉండే జాబితా నుండి తీసివేయగలుగుతారు.
 • highapilimit: - ఈ అనుమతి ద్వారా వాడుకరులు, బాట్‌లూ, API కి నిమిషానికి 5000 వరకూ అభ్యర్థనలు చెయ్యగలుగుతారు.
 • fpruncheckifdeadreview: - This permission grants users the ability to run the checkIfDead URL analyzer on all open false positive reports, and mark as fixed any no longer seen as dead.
 • invokebot: - This permission allows the user to make an edit from the bot.
 • overridearchivevalidation: - This permission grants users the ability to override the checks made on a submitted archive snapshot.
 • overridelockout: - This permission grants users the ability to access the interface despite being disabled.
 • reportfp: - This permission grants users the ability to report a false positive URL, seen as dead.
 • submitbotjobs: - This permission grants users the ability to submit a bot job of up to 500 articles per job.
 • togglerunpage: - This permission grants users the ability to switch the bot on and off on their respective wikis.
 • unblockuser: - This permission grants users the ability to unblock other users on the interface.
 • unblockme: - This permission grants users the ability to unblock themselves on the interface.
 • viewbotqueue: - This permission grants users the ability to view the bot queue of all bot jobs.
 • viewfpreviewpage: - This permission grants users the ability to access all the reported false positives.
 • viewmetricspage: - This permission grants users the ability to access the bot's performance metrics.
 • whitelistdomains: - This permission grants users the ability to permalive entire domains encountered by the bot.
 • whitelisturls: - This permission grants users the ability to permalive a URL encountered by the bot.