Interfache de gestione de s'IABot

Custa aplicatzione web frunit una colletzione de ainas e servìtzios chi faghent in manera chi s'impreu e su mantenimentu de s'InternetArchiveBot siant prus ispassiosos. Pro incumintzare b'at bisòngiu petzi chi intres cun su contu bostru de Wikipedia e issèberas s'aina chi cheres impitare dae sa barra de navigatzione.