Interface ti Panagtaripato ti IABot

Mangipaay daytoy a webapp iti maysa a koleksion dagiti ramit ken dagiti serbisio a mangaramid a makaay-ayo ti panagtaripato ken panagusar ti InternetArchiveBot. Ti mangrugi sumrekka lattan, iti pakabilangam iti Wikipedia, ken agpili iti ramit a kayatmo nga usaren manipud iti baras ti nabigasion.